top of page

Palveluehdot

1. Julkaisu- ja sopimusehtojen soveltaminen.

Näitä ehtoja sovelletaan VernerAnton Design (Julkaisija) julkaistessa

yritysasiakkaan (Asiakas) yhteystietoja, kuvia, ilmoituksia ja muuta aineistoa (Aineisto) sähköisissä palveluissaan

(Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin ja

muihin Palveluja koskeviin sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen.

Sopimus Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Asiakas saa Julkaisijalta tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen, jota ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei tilausvahvistuksessa ole siitä erillistä merkintää tai allekirjoittamisesta on toisin sovittu Julkaisijan ja Asiakkaan välillä. Tilausvahvistuksen palauttamatta jättäminen ei vapauta Asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista.

3. Aineiston julkaiseminen.

Aineisto julkaistaan Wix-palvelussa, ellei osapuolten kesken ole muuta sovittu. Hyväksyessään Aineistonsa julkaisemisen, Asiakas sitoutuu Wix alustan julkaisu- ja sopimusehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamalla: https://www.wix.com/about/terms-of-use

4. Peruutusoikeus.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa tai lisätilauksensa kokonaan tai osittain seitsemän(7) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen kirjauspäivästä ilmoittamalla siitä Julkaisijalle kirjallisesti. Jos peruutus tai osaperuutus tehdään tämän määräajan jälkeen, on Julkaisijalla oikeus periä Asiakkaalta sata (100) prosenttia tilauksen peruutetun osan verottomasta hinnasta peruutuskuluina.

Asiakkaan peruutettua tilauksensa ei Aineistoa julkaista Julkaisijan Palveluissa.

5. Palveluiden voimassaolo ja tilauksen irtisanominen.

Tilaukset ovat voimassa 12 kk kerrallaan, jollei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu. Määräaikaista tilausta ei voida irtisanoa määräajan kuluessa. Tilauksen jatkosta sovitaan 2 kk ennen määräajan päättymistä.

6. Asiakkaan vastuu.

Asiakas vastaa Aineiston sisällöstä kaikilta osin. Aineisto ei saa olla lain, hyvän tavan tai mainonnan eettisten sääntöjen vastainen. Asiakas hankkii kaikki Aineiston sisältöön mahdollisestitarvittavat immateriaalioikeudet ja muut luvat. Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt osapuoli.

7. Hinnat ja laskutus.

Palveluiden julkaisuhinnat on ilmoitettu tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa. Arvonlisävero lisätään hinnaston mukaiseen tai erikseen ilmoitettuun hintaan. Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, tai Aineiston tai Palvelun julkaisun yhteydessä. Laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää netto tai sopimuksen mukainen. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

8. Julkaisupalvelun purkaminen.

Jos Asiakas eräpäivänä jättää suorittamatta laskun tilaamistaan Palveluista tai Aineistoista, on Julkaisijalla oikeus purkaa julkaisupalvelu, jolloin kaikki Asiakkaan maksulliset Aineistot poistetaan välittömästi palveluista.

9. Riitojen ratkaisu.

Tilauksesta, Palvelusta, Aineistosta tai niihin liittyvästä seikasta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin.

10. Ehtojen voimassaolo.

Nämä ehdot tulevat voimaan 28.8.2021 ja korvaavat aikaisemmat

Palveluita koskevat ehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa yleisiä julkaisu- ja sopimusehtoja, Palveluiden hintoja ja maksuperusteita.

bottom of page